დიდი 10-ის ტრანსფერები * 2016 ზაფხული

©

ცხრილები შედგენილია განაცხადების შეჯერებით
გადაბეჭდვისას სავალდებულოა წყაროს ბმულის მითითება

გვარი

სახელი

საიდან

სად

აზალაძე

ლაშა

ბთმ

არმ

ამირანაშვილი

ვახტანგ

ამზ

ბთმ

აფციაური

გიორგი

არმ

ლოკ

ბებიაშვილი

გიორგი

ხარ

ბთმ

ბეჟუაშვილი

ნიკა

ხარ

ჯიქ

ბროძელი

რეზი

ამზ

ჯიქ

გაბროშვილი

ვანო

ჯიქ

ბთმ

გაგნიძე

არჩილ

ლოკ

ამზ

გოგოლაშვილი

ლევან

ყოჩ

ლოკ

დავითაშვილი

შალვა

ლოკ

არმ

დონაძე

ტარიელ

არმ

ჯიქ

ესართია

ზვიად

ხარ

ამზ

ზიბზიბაძე

გიორგი

არმ

ბგრ

ზოიძე

თორნიკე

[სფრ]

აკდ

ზურიკიშვილი

მიშა

ხარ

არმ

თაგაური

ვაჟა

ხარ

ბთმ

თედორაძე

გიორგი

ბთმ

ლოკ

თხელიძე

ლევან

ჯიქ

ბგრ

კალანდაძე

დიმიტრი

ლოკ

არმ

კელენჯერიძე

მიხეილ

ბთმ

არმ

კვირიკაშვილი

მერაბ

[სფრ]

ლელ

კოპაძე

დაჩი

ლელ

ლოკ

ლოსაბერიძე

გივი

აია

ბგრ

მამუკაშვილი

შალვა

[შტლ]

ყოჩ

მასხარაშვილი

მიშა

=

არმ

მატკავა

მერაბ

აია

ბთმ

მაჭარაშვილი

თევდორე

ლელ

ჯიქ

მიქაძე

ამირან

ლოკ

ბთმ

მჟავანაძე

გიორგი

=

ამზ

მღებრიშვილი

ჟორა

ხარ

აია

მჭედლიშვილი

გიორგი

[სფრ]

ლოკ

პატარაია

ნიკა

ლელ

ბთმ

პეტრიაშვილი

ზერო

[სფრ]

ლოკ

როხვაძე

გიორგი

არმ

აია

სოხაძე

თემურ

ყოჩ

ბთმ

სულუაშვილი

გიორგი

არმ

აკდ

ტალახაძე

გიორგი

ლელ

ლოკ

ტორაძე

ბექა

აია

ბგრ

ტორაძე

გიორგი’უფრ

აია

ბგრ

ტყეშელაშვილი

რატი

არმ

ამზ

ფრუიძე

გიორგი

აია

ბგრ

შაშიაშვილი

შაკო

ბთმ

ბგრ

ჩომახაშვილი

ირაკლი

ლოკ

ამზ

ჩხიკვაძე

ირაკლი

არმ

აია

ცხადაძე

მამუკა

ხარ

ბთმ

ძნელაძე

ზურაბ

ლოკ

აია

ჭელიძე

გიორგი

=

ამზ

ჭინჭარაული

გოდერძი

ბთმ

არმ

ხელია

გენო

ხარ

არმ

ჯიმშელაძე

გიორგი

ბთმ

არმ

ჯიმშიტაშვილი

ბიძინა

ხარ

ჯიქ

ჯინაშვილი

რამაზ

არმ

ყოჩ

ჯინჭველაშვილი

რეზი

აია

ბგრ

წავიდა

გვარი

სახელი

სად

აია

ლოსაბერიძე

გივი

ბგრ

.

მატკავა

მერაბ

ბთმ

.

ტორაძე

ბექა

ბგრ

.

ტორაძე

გიორგი’უფრ

ბგრ

.

ფრუიძე

გიორგი

ბგრ

.

ჯინჭველაშვილი

რეზი

ბგრ

ამზ

ამირანაშვილი

ვახტანგ

ბთმ

.

ბროძელი

რეზი

ჯიქ

არმ

აფციაური

გიორგი

ლოკ

.

დონაძე

ტარიელ

ჯიქ

.

ზიბზიბაძე

გიორგი

ბგრ

.

როხვაძე

გიორგი

აია

.

სულუაშვილი

გიორგი

აკდ

.

ტყეშელაშვილი

რატი

ამზ

.

ჩხიკვაძე

ირაკლი

აია

.

ჯინაშვილი

რამაზ

ყოჩ

ბთმ

აზალაძე

ლაშა

არმ

.

თედორაძე

გიორგი

ლოკ

.

კელენჯერიძე

მიხეილ

არმ

.

შაშიაშვილი

შაკო

ბგრ

.

ჯიმშელაძე

გიორგი

არმ

.

ჭინჭარაული

გოდერძი

არმ

ლელ

კოპაძე

დაჩი

ლოკ

.

მაჭარაშვილი

თევდორე

ჯიქ

.

პატარაია

ნიკა

ბთმ

.

ტალახაძე

გიორგი

ლოკ

ლოკ

გაგნიძე

არჩილ

ამზ

.

დავითაშვილი

შალვა

არმ

.

კალანდაძე

დიმიტრი

არმ

.

მიქაძე

ამირან

ბთმ

.

ჩომახაშვილი

ირაკლი

ამზ

.

ძნელაძე

ზურაბ

აია

ყოჩ

გოგოლაშვილი

ლევან

ლოკ

.

სოხაძე

თემურ

ბთმ

ხარ

ბებიაშვილი

გიორგი

ბთმ

.

ბეჟუაშვილი

ნიკა

ჯიქ

.

ესართია

ზვიად

ამზ

.

ზურიკიშვილი

მიშა

არმ

.

თაგაური

ვაჟა

ბთმ

.

მღებრიშვილი

ჟორა

აია

.

ცხადაძე

მამუკა

ბთმ

.

ხელია

გენო

არმ

.

ჯიმშიტაშვილი

ბიძინა

ჯიქ

ჯიქ

გაბროშვილი

ვანო

ბთმ

.

თხელიძე

ლევან

ბგრ

=

მასხარაშვილი

მიშა

არმ

.

მჟავანაძე

გიორგი

ამზ

.

ჭელიძე

გიორგი

ამზ

[სფრ]

ზოიძე

თორნიკე

აკდ

[სფრ]

კვირიკაშვილი

მერაბ

ლელ

[სფრ]

მჭედლიშვილი

გიორგი

ლოკ

[სფრ]

პეტრიაშვილი

ზერო

ლოკ

[შტლ]

მამუკაშვილი

შალვა

ყოჩ

მივიდა

გვარი

სახელი

საიდან

აია

მღებრიშვილი

ჟორა

ხარ

.

როხვაძე

გიორგი

არმ

.

ჩხიკვაძე

ირაკლი

არმ

.

ძნელაძე

ზურაბ

ლოკ

აკდ

ზოიძე

თორნიკე

[სფრ]

.

სულუაშვილი

გიორგი

არმ

ამზ

გაგნიძე

არჩილ

ლოკ

.

ესართია

ზვიად

ხარ

.

მჟავანაძე

გიორგი

=

.

ტყეშელაშვილი

რატი

არმ

.

ჩომახაშვილი

ირაკლი

ლოკ

.

ჭელიძე

გიორგი

=

არმ

აზალაძე

ლაშა

ბთმ

.

დავითაშვილი

შალვა

ლოკ

.

ზურიკიშვილი

მიშა

ხარ

.

კალანდაძე

დიმიტრი

ლოკ

.

კელენჯერიძე

მიხეილ

ბთმ

.

მასხარაშვილი

მიშა

=

.

ჭინჭარაული

გოდერძი

ბთმ

.

ხელია

გენო

ხარ

.

ჯიმშელაძე

გიორგი

ბთმ

ბგრ

ზიბზიბაძე

გიორგი

არმ

.

თხელიძე

ლევან

ჯიქ

.

ლოსაბერიძე

გივი

აია

.

ტორაძე

ბექა

აია

.

ტორაძე

გიორგი’უფრ

აია

.

ფრუიძე

გიორგი

აია

.

შაშიაშვილი

შაკო

ბთმ

.

ჯინჭველაშვილი

რეზი

აია

ბთმ

ამირანაშვილი

ვახტანგ

ამზ

.

ბებიაშვილი

გიორგი

ხარ

.

გაბროშვილი

ვანო

ჯიქ

.

თაგაური

ვაჟა

ხარ

.

მატკავა

მერაბ

აია

.

მიქაძე

ამირან

ლოკ

.

პატარაია

ნიკა

ლელ

.

სოხაძე

თემურ

ყოჩ

.

ცხადაძე

მამუკა

ხარ

ლელ

კვირიკაშვილი

მერაბ

[სფრ]

ლოკ

აფციაური

გიორგი

არმ

.

გოგოლაშვილი

ლევან

ყოჩ

.

თედორაძე

გიორგი

ბთმ

.

კოპაძე

დაჩი

ლელ

.

მჭედლიშვილი

გიორგი

[სფრ]

.

პეტრიაშვილი

ზერო

[სფრ]

.

ტალახაძე

გიორგი

ლელ

ყოჩ

მამუკაშვილი

შალვა

[შტლ]

.

ჯინაშვილი

რამაზ

არმ

ჯიქ

ბეჟუაშვილი

ნიკა

ხარ

.

ბროძელი

რეზი

ამზ

.

დონაძე

ტარიელ

არმ

.

მაჭარაშვილი

თევდორე

ლელ

.

ჯიმშიტაშვილი

ბიძინა

ხარ

 

26/08 2016   Qaflan@HoTMaiL.com

 

www.000webhost.com